സംഭാവന

ഈ ഗൈഡ് മികച്ചതാക്കാൻ എങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്യാം.

ഇത് ഒരു ക്രൗഡ് സോഴ്‌സ്ഡ് ഗൈഡാണ്. ഇത് COVID 19 ലെ ഏറ്റവും പുതിയ വികാസത്തിനൊപ്പം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനായി ആകർഷകമായ സംഭാവകരിൽ നിന്നും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണ്.

ഗിറ്റ്ഹബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് (നിങ്ങൾ ഒരു ഡവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ)

1. സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക https://github.com/

2. കൊറോണ സെയ്ഫ് ശേഖരം സന്ദർശിക്കുക

ശേഖരമെന്നത് ഞങ്ങൾ ഫയൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സന്ദർശിച്ച് കാണാൻ കഴിയും https://github.com/coronasafe/ml.coronasafe.in

3. നിങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫയൽ കണ്ടെത്തുക

കൊറോണയെ കുറിച്ച് ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഫയലുകളും മുകളിലെ ഇടത് സെർച്ച്‌ ബാറിൽ സെർച്ച്‌ ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആയി FAQ എന്ന് സെർച്ച്‌ ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ മാറ്റാനും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫയൽ കണ്ടെത്തുക. ഈ ഉള്ളടക്കം പിന്തുടരുകhttps://help.github.com/en/github/managing-files-in-a-repository/editing-files-in-your-repository നിങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ. ഞങ്ങളുടെ സ്ലാക്ക് ചാനലിൽ ചേരുകhttp://slack.coronasafe.in/ സഹായം ചോദിക്കുക.

ഗിറ്റ്ഹബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് (CLI)

  1. ഗിറ്റ്ഹബ് ശേഖരം ഫോർക്ക് ചെയ്യുക https://github.com/coronasafe/coronasafe.in

  2. .Md വിപുലീകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പുതിയ ഫയൽ സൃഷ്ടിക്കുക.

  3. ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള പാത്ത് അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുക README.md (The front page) & SUMMARY.md (for ordering in sidebar)

  4. സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മാർക്ക്ഡൗൺ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക.

  5. മേർജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു PR ഉണ്ടാക്കുക.

ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്

ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക coronasafe.in@gmail.com

Last updated