ലക്ഷണങ്ങൾ

പനി, ക്ഷീണം, വരണ്ട ചുമ തുടങ്ങിയവ ആണ് സാധാരണ ആയി കാണുന്ന COVID 19 രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അവ തുടക്കത്തിൽ വളരെ സാധാരണം ആയിരിക്കും. 02 - 14 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. രോഗം ബാധിച്ച് 5 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശരാശരി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

ചില ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ കുറവാണ്. COVID 19 രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ആയി റിപ്പോർട്ട്‌ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്:-

  • പനി

  • വരണ്ട ചുമ

  • ക്ഷീണം

  • കഫം ഉത്പാദനം

  • ശ്വാസ തടസ്സം

  • പേശി വേദന അല്ലെങ്കിൽ സന്ധി വേദന

  • തൊണ്ട വേദന

മിക്ക ലക്ഷണങ്ങളും പനി, ജലദോഷം ഇവയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. COVID-19 അപൂർവ്വമായി മൂക്കോലിപ്പ് കണ്ടുവരുന്നു.

Last updated