അന്താരാഷ്ട്ര ഓർഗനൈസേഷനുകൾ

COVID-19 ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പാൻഡെമിക് ആണ്. എണ്ണമറ്റ അന്താരാഷ്ട്ര ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഇതിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനും, വൈറസിന്റെ നിയന്ത്രണതിനും ഉന്മൂലനതിനും ഏർപ്പെടുന്നു.

വേൾഡ് ഹെല്ത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ

രോഗ നിയന്ത്രണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ

Last updated