കേരളത്തിലെ കണ്ട്രോൾ റൂമുകൾ

description: >- ഈ പേജിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

ഓരോ ജില്ലയിലെയും കണ്ട്രോൾ റൂമുകൾ.

കേരളത്തിലെ കണ്ട്രോൾ റൂമുകൾ

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോറോണ വൈറസ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കൺട്രോൾ റൂമുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ആണ്. COVID-19 സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സഹായത്തിനും അടുത്തുള്ള കണ്ട്രോൾ റൂമുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

അതോറിറ്റി

ഫോൺ

ഫോൺ

ഫോൺ

സംസ്ഥാനം

0471-2309250

0471-2309251

0471-2309252

ദിഷ

1056

0471-2552056

തിരുവനന്തപുരം

0471-2466828

0471-2730045

0471-2730067

കൊല്ലം

0474-2797609

8589015556

7306750040

പത്തനംതിട്ട

0468-2228220

ആലപ്പുഴ

0477-2239999

0477-2251650

കോട്ടയം

0481-2304800

ഇടുക്കി

0486-2233111

എറണാകുളം

0484-2368802

തൃശ്ശൂർ

9400410720

9400408120

പാലക്കാട്

0491-2505264

മലപ്പുറം

0483-2737858

കോഴിക്കോട്

0495-2371471

0495-2376063

വയനാട്

0493-6204151

കണ്ണൂർ

0497-2700194

കസാർഗോഡ്

9946000493

9946000293

0467-2217777

Last updated